PIĘTRO WALKI

§1. ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

 1. Kursanci nabywając karnet miesięczny lub wejście jednorazowe na kursy sztuk walki jednocześnie respektują niniejszy regulamin.
 2. Członkostwo jest nieograniczone w czasie i nie uzależnione od bieżących opłat i treningów, nie obliguje do zachowania ciągłości treningów.
 3. Kursanci uzyskują uprawnienia do kursu po wniesieniu miesięcznej opłaty. Wysokość opłaty ustalona jest okresowo i podawana do wiadomości w formie cennika.
 4. Kursanci mają obowiązek przestrzegania regulaminu.
 5. Wykluczenie z kursów sztuk walki i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą poważnego naruszenia regulaminu.
 6. O wykluczeniu z kursów PIĘTRA WALKI zainteresowany zostaje powiadomiony ustnie przez kierownictwo lub personel Klubu.

§2. OGÓLNE ZASADY KURSÓW SZTUK WALKI PIĘTRA WALKI

 1. Na teren PIĘTRA WALKI mają wstęp tylko osoby posiadające aktualnie opłacony kurs.

 2. Kursanci PIĘTRA WALKI po przyjściu zostawiają legitymację w recepcji i otrzymują klucz do szafki.

 3. Po treningu ćwiczący zwracają klucze do szafek i w zamian otrzymują legitymację. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy PIĘTRA WALKI 40 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu zostanie skrócony o 5 dni, lub o 1 kurs.

 4. Kursanci muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe i przybory toaletowe.

 5. Kursanci są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia PIĘTRA WALKI.

 6. W czasie kursu kursanci mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.

 7. PIĘTRO WALKI nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Można je deponować w recepcji.

§3. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z OŚRODKA

 1. W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego należy prosić o asekurację ze strony współćwiczącego lub prowadzącego kursy.
 2. Osoby spóźnione na zajęcia są zobowiązane do przeprowadzenia koniecznej rozgrzewki we własnym zakresie. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe na skutek niepełnego uczestnictwa w kursach.
 3. Na terenie PIĘTRA WALKI zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.).
 4. Kursanci PIĘTRA WALKI zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy godnej kursanta na terenie PIĘTRA WALKI i w jego najbliższej okolicy.

§4. KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Uczestnik wraz z pisemną akceptacją Regulaminu otrzymuje Kartę Członkowską Klubu.
 2. Karty nie otrzymują Uczestnicy biorący udział w Zajęciach organizowanych w ramach szkoleń firmowych.
 3. Karta jest własnością Klubu.
 4. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 5. W przypadku wypisania się z Klubu Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia Karty.
 6. W przypadku zagubienia Karty przez Uczestnika zostanie wydany duplikat Karty Uczestnika. Koszt wydania duplikatu Karty to 10 zł.
 7. Na Karcie kodowane są podstawowe dane Uczestnika (imię i nazwisko), dane kontaktowe oraz informacje określające na jakie treningi będzie uczęszczał (lokalizacja, rodzaj treningu).

§5. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KURSÓW SAMODOKSZTAŁCANIA INDYWIDUALNEGO

 1. Karnet wykupuje się na miesiąc, liczony od daty wykupienia do takiej samej daty w następnym miesiącu.
 2. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na odpowiednim druku (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu. 

§6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KURSÓW GRUPOWYCH

 1. Karnet na kursy z gwarancją miejsca wykupuje się na miesiąc kalendarzowy.
 2. Zapisanie się jest równoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty.
 3. Limit otwarcia grup kursów ustala PIĘTRA WALKI w zależności od rodzaju zajęć.
 4. W przypadku nie otwarcia się grupy kursant ma możliwość przepisania się do innej grupy lub odrobienia kursów w następnym miesiącu.
 5. Za kursy, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie PIĘTRA WALKI przysługuje odrobienie kursów w dowolnym terminie. Nie dotyczy to kursów, na których jest zastępstwo instruktora.
 6. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na odpowiednim druku (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptowana jest tylko jedna zniżka lub promocja.
 2. Aby uzyskać fakturę za kursy sztuk walki PIĘTRA WALKI prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracownika PIĘTRA WALKI przed płatnością. Faktury do paragonów fiskalnych są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu kursu i dostępne są do odbioru w recepcji.
 3. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego kursy sztuk walki PIĘTRA WALKI.